Предсеитбено торене на почви с ниско съдържание на хумус

Слънчоглед

NPK торове, подходящи за слънчоглед отглеждан на почви с ниско съдържание на хумус

Предсеитбено торене:

Подбрани формули съобразени със запасеността на почвата с хранителни вещества и изискванията на културата.

Недостатъци на обикновените химични торове:

При обикновените торове, освен макро и микроелементите, те съдържат и баласт(неактивен пълнеж, който задържа хранителните елементи). В повечето случаи той не е полезен нито за почвата, нито за растенията. Друг проблем е, че този баласт е един и същ за всички видове почви, без да е съобразен с тяхната реакция и физичната им структура. По този начин процента на усвояване на хранителните елементи, значително се понижава. Обикновено, този баласт се формира от неактивните елементи или безполезни евтини материали в гранули или прахообразна форма. Критериите за използване на тези материали са по-ниската цена и тяхната способност да участват във формирането на крайния продукт. За съжаление евтиния баласт може да доведе до евентуален отрицателен резултат върху почвата, добивите иоколната среда.

В резултат на използвания евтин баласт, се формира и по-евтина тор, при която от 20 до 60% са ненужни материали, които могат да доведат до проблеми като засоляване на почвите, понижаване на почвеното плодородие и други. Тъй като участието набаласт в химически торове е неизбежно, новите концепции при производството на торове, се стремят използвания баласт да бъде полезна част от торовете, така че горепосочените разходи да бъдат оправдани.

В СЕРИЯТА СЪНАНТИ, БАЛАСТЪТ Е ЗАМЕНЕН С ХУМУСЕН ФАКТОР И ПОЧВЕНИ РЕФОРМАТОРИ

Торовете Сънанти за алкални почви (рН>7) съдържат кисел баласт базиран на:

 • Избрани метпластични оксиди
 • Хранителни оксиди и йони
 • Коактивни елементи
 • Хумусен фактор

Торовете Сънанти за кисели почви (рН<6) съдържат алкален баласт базиран на:

 • Въглеродни метапластични елементи
 • Хранителни въглеродни елементи
 • Коактивни елементи
 • Хумусен фактор

Торовете Сънанти за неутрални почви съдържат неутрален баласт базиран основно на органични елементи, заедно с кореспондиращите им метапластични, коактивни и хранителни елементи.

Предимства:

 • Оптимално усвояване на внесените вещества, без опасност от отмиване
 • Редуциране на торовите торми от 20 до 30%
 • Осигуряват на растенията необходимите хранителни вещества за дълъг период.
 • Стимулират формирането и развитето на корена
 • Повишават кълняемостта на семената.
 • Подобряват почвеното плодородие.
 • Повишават устойчивостта на растенията към стресови ситуации
 • Намаляват се разходите за торове, логистика и съхранение

Хумусен фактор – HF

Физични ползи:

 • Повишават водозадържащият капацитет на почвата.
 • Увеличават аерацията на почвата.
 • Повишават почвената продуктивност.
 • Повишават сухоустойчивостта на растението
 • Подобряват семенното легло.
 • Правят почвата по рохкава и ронлива.
 • Редуцират почвената ерозия.

Химични ползи:

 • Задържат водоразтворимите неорганични торове в зоната на корените и ги освобождават към растението когато е необходимо.
 • Подпомагат преструктурирането на редица елементи в форми достъпни за растенията.
 • Притежават изключително висок йонно-обменен капацитет.
 • Участват в разлагането на скали и минерали.
 • Повишават буферните качества на почвата.
 • Хелатират метални йони при алкални условия.
 • Богати са на органични и минерални субстанции съществени за растежа на растението.
 • Увеличават процента на общия азот в почвата.

Биологични ползи:

 • Стимулират растежа на растението като ускоряват деленето на клетките, стимулират развитието на кореновата система, както и увеличават добива в сухо вещество.
 • Повишават кълняемостта на семената и тяхната жизнеспособност.
  Увеличават витаминното съдържание в растенията.
 • Повишават пропускливостта на клетъчните мембрани, стимулирайки всмукването на хранителни вещества.
 • Стимулират растежа на кореновата система, особено на дължина.
 • Подпомагат кореновото дишане и формиране.
 • Стимулират растежа и пъпкуването на желани почвени микроорганизми.
 • Подпомагат фотосинтезата.
 • Стимулират растителните ензими.
 • Действат като органичен катализатор.
 • Нямат вреден ефект върху качеството на продукцията.