Слънчоглед

Почви:

Слънчогледът е взискателна култура по отношение на почвените условия. Най-подходящи са черноземните, смолниците, тъмносивите и наносните почви. Слънчогледът не се развива добре на кисели, както и на засолени почви.

Оптимална реакция на почвите:

Неутрална до слабо алкална  (рН – 6 – 7)

Почвено плодородие:

Правилният избор на технология за торене на културите и максимизирането на печалбите от направените инвестиции е възможно единствено при добро познаване на химичните и физичните свойства на почвата. Препоръчително е периодичното извършване на почвени анализи и стриктното водене на досиета на полетата.

Усвояване на хранителни елементи в кг за 100 кг семена